» Právne predpisy

zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zák. č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach

aktuálne pedagogicko-organizačné pokyny pre príslušný školský rok

ZDA1Z