» Podávanie sťažností

Zásady na prijímanie, prešetrenie a vybavenie sťažností

 

Záznam o podaní ústnej sťažnosti

 

Zápisnica o prešetrení sťažnosti

 

Oznámenie o vybavení stažnosti

 

Záznam o výsledku kontroly plnenia opatrení

ODY3YW